top of page
BECZKA TULIPAN PLANT POT

 

BECZKA TULIPAN PLANT POT

Colours: terracotta
 • SIZES

  symbol code 184 ⟷ 410 mm ↕ 367 mm
  symbol code 185 ⟷ 370 mm ↕ 330 mm
  symbol code 186 ⟷ 330 mm ↕ 295 mm
  symbol code 187 ⟷ 290 mm ↕ 255 mm
  symbol code 188 ⟷ 250 mm ↕ 227 mm
  symbol code 189 ⟷ 230 mm ↕ 204 mm
  symbol code 190 ⟷ 200 mm ↕ 185 mm
  symbol code 191 ⟷ 170 mm ↕ 150 mm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Related Products